Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden INREDA project + interieur (Inschrijfnummer kamer van Koophandel 04072137)

Artikel 1 – De toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door INREDA uitgebracht, uitgevoerd of aangedaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de opdrachtgever afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de opdrachtgever gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De opdrachtgever met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met INREDA gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 1.4 De artikelen 9, 11 en 13.2 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze offertes c.q. prijsaanbiedingen en al onze overeenkomsten met consumenten.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 INREDA project + interieur: P.J. Gelling en E.F. Gelling handelend onder de naam INREDA.
2.2 De opdrachtgever/afnemer: de wederpartij.
2.3 De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die het werk opdraagt.
2.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
2.5 Dag: de kalenderdag.
2.6 Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene op ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens de eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
2.7 Offerte: de schriftelijke aanbieding.

Artikel 3 – Offertes

3.1 De door INREDA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Levering, levertijd en deelleveringen

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.
4.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever INREDA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is INREDA in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer, niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd.
4.4 Bij een overeenkomst met een consument is INREDA ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die
in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij INREDA mede gezien het feit van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
4.5 Het is INREDA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering
geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is INREDA bevoegd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Monsters, modellen en voorbeelden

5.1 Indien door INREDA een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het
monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld, dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte monster, of voorbeeld.

Artikel 6 – Wijzigingen

6.1 INREDA is bevoegd de zaken te leveren, die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakkingen of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak, die een verbetering betekenen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De vordering van INREDA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: a) na het sluiten van de overeenkomst aan INREDA ter kennis gekomen omstandigheden geven
INREDA goede grond te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
b) Indien INREDA de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is INREDA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van INREDA schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Garantie

8.1 INREDA garandeert, dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering.
8.2 Indien de in de lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaken gebreken vertonen, is INREDA verplicht binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever haar gebrek heeft gemeld, te herstellen.
8.3 INREDA kan er voor kiezen de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit.
8.4 De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen, indien:
a) INREDA tot twee maal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of;
b) Indien de opdrachtgever aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont, of heeft vertoond, dat deze niet
aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
8.5 De garantie vervalt, indien de opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
8.6 De opdrachtgever dient aan te tonen, dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, waardoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
8.7 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan INREDA, zal
deze garantie ook gelden voor de opdrachtgever, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door INREDA geleverde zaken blijven eigendom van INREDA totdat de opdrachtgever alle
navolgende verplichtingen uit alle met INREDA gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde zaak/zaken zelf;
b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door INREDA verrichte of te verrichten diensten;
c) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van deze overeenkomst(en)
9.2 De door INREDA afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
9.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is INREDA gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bij de
opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag.
9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht INREDA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
9.5 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van INREDA:
a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekert te houden tegen brand,
ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
b) alle aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan INREDA op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;
c) de vorderingen, die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door INREDA geleverde zaken te verpanden aan INREDA op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW.

Artikel 10 – Gebreken / Klachttermijn

10.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a) of de juiste zaken zijn geleverd;
b) of de afgeleverde zaken, wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid), overeenstemmen met het overeengekomen;
c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan
de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Worden er zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk aan INREDA te melden.
10.3 Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering, schriftelijk te melden aan INREDA.

Artikel 11 – Betaling, opschorting, rente en incassokosten

11.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen; de betaling is een fatale termijn.
11.2 Betaling door opdrachtgever, niet zijnde een consument, dient steeds te geschieden zonder enige schuldverrekening.
11.3 Gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.
11.4 Ook al is voor een totale levering een bedrag als prijs overeengekomen, dan heeft INREDA niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk betalingsuitnodiging te doen en voldoening daaraan binnen veertien dagen te verlangen.
11.5 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen worden gebezigd zullen deze als regel slechts globaal zijn en uitsluitend dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat deze eenheidsprijzen nimmer zullen gelden voor het berekenen van de kosten voor eventuele meer- en/of minderwerk, dan wel voor het vaststellen voor andere werken.
11.6 Bij overschrijding der tijdlimiet voor deelfacturen c.q. betalingsuitnodigingen heeft INREDA het recht
eventueel nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden op te schorten totdat de betaling der
deelfactuur c.q. voldoening aan de betalingsuitnodiging zal zijn geschied.
11.7 Indien de opdrachtgever de zaken niet op de in het leveringsschema gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema te verstrekken, komen de daarvoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl INREDA voorts de betaling van de opgeslagen zaken kan vorderen.
11.8 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met de in artikel 12 genoemde prijsverhogingen.
11.9 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag.
11.10 De volledige prijs zal steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn in de navolgende gevallen:
a) Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling
aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt;
b) Enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd; c) Bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt.
11.11 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur c.q. voldoening aan enige betalingsuitnodiging, eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde zaken eigendom van INREDA.
11.12 naast rentevergoeding is opdrachtgever, in geval van te late betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden indien hetgeen onbetaald is gebleven een bedrag ad € 12.500,- niet te boven gaat, gefixeerd op 15% van het onbetaalde. Bij grotere vorderingen zijn de totale incassokosten verschuldigd met een minimum van € 500,-
11.13 Indien de opdrachtgever INREDA in rechte wordt betrokken komen onze proceskosten en onze kosten voor rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever tenzij INREDA als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.

Artikel 12 – Prijsverhogingen

12.1 Indien INREDA met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is INREDA niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: INREDA mag stijgingen in de prijzen van de fabrikanten doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9.
13.2 INREDA is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever, waaronder gevolgschade,
ingeval van een niet-tijdige of ondeugdelijke levering. Mocht deze bepaling toepassing missen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
13.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van INREDA of haar leidinggevenden of ondergeschikten.
13.4 Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis, en die niet aan
INREDA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen stakingen in andere bedrijven, wilde stakingen
of politieke stakingen in het bedrijf INREDA, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan INREDA afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
14.2 INREDA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die uit (verdere)
nakoming verhinderd intreedt, nadat INREDA haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INREDA opgeschort. Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INREDA niet mogelijk is, langer duurt
dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien INREDA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtelijk het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – Geschillen / Beslechting

15.1 Elk geschil tussen opdrachtgever en verkoper kan, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden gericht tot de Rechtbank. INREDA blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor het volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter.
15.2 De opdrachtgever heeft het recht gedurende 1 maand nadat INREDA zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde burgerlijke Rechter.

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen INREDA en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijziging van de voorwaarden

17.1 INREDA is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
17.2 INREDA zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.